Chief Information Security Officer

המציאות ב-2021 לא מותירה מקום לשיקול דעת. הארגון שלך צריך איש CISO שירות ניהול אבטחת מידע והגנת סייבר על ידי מומחים בכירים במיקור חוץ.

במסגרת שירותי ה-CISO בהם אנו מכהנים כממונה אבטחת המידע של החברה נבצע את הפעולות הבאות:

 

שירותי מנהל אבטחת מידע וסייבר לביצוע משימות שוטפות וליישום תוכנית העבודה

יישום תקנות הגנת הפרטיות הישראליות וה-GDPR.

שירותי מודיעין סייבר שוטפים

ניהול אבטחת מידע וסייבר בשרשרת אספקה וספקי מיקור חוץ

סקרי סיכוני אבטחת מידע ובניית תוכנית עבודה שנתית, רב שנתית ליישום ההמלצות.

מבדקי חדירה אפלייקטייבים

מבדקי חדירה תשתיתיים

ייעוץ המשכיות עסקית בנושא סייבר

צוות תגובה לאירועי סייבר (IRT) 24/7

בחינת מוצרים וטכנולוגיות סייבר חדשים וקיימים.

מענה שוטף לשאלונים בנושא אבטחת מידע

ניהול אבטחת מידע בגישה מרחוק וכן בגישת VPN

 

נטילת אחריות כוללת על ניהול הגנת הסייבר, נכסי המידע ואבטחת המידע בארגון.

מימוש תוכנית העבודה לאבטחת מידע.

ניהול והערכת סיכונים בתחום אבטחת המידע והסייבר.

מענה שאלות פנימיות, פגישה שבועית/ או דו חודשית.

מענה לבקשות גורמי חוץ בנושא אבטחת מידע.

ליווי פרויקטי רגולציה כולל הסמכות.

טיפול בארועי פישינג באופן מידי.

 

סקרי סיכונים בנושא אבטחת מידע וסייבר

הזמנה וניתוח בדיקות חדירה בהתאם למדיניות שתקבע

ביצוע סקרים ממוקדים ברמת האפליקציה ו/או התשתיתית בהתאם לצורך

ביצוע סקרי סיכונים בתחום אבטחת המידע והמשכיות עסקית.

 

טיפול באירועי אבטחת מידע

מודיעין סייבר – איסוף, עיבוד והצגה של מודיעין סייבר רלוונטי לארגון.

אפיון ובקרה של מערך ניטור אירועי אבטחת מידע וסייבר

איפיון ובקרה של ה-SIEM.

סיוע בביצוע חקירה בעקבות אירועי אבטחת מידע ו/או סייבר.

Contact Us
To get solutions customized to your needs by our Impact advisors!
ticket system